Estudantes ETI Maliana Laiha Aulas, Tanba Rona Informasaun HIV-SIDA & MHRS

CNCS-TL news – Estudante sira husi Ensino Tekniku Informatika (ETI) Maliana Munisipiu Bobonaro, maske iha loron Quarta – feira maibe la iha aulas ka la iha aktividades aprendizajen nian tanba…

Read More

Bobonaro Registu Ona Kazu HIV-SIDA Hamutuk 81

CNCS-TL news – Tuir informasaun ne’ebe relata husi Servisu Saúde Munisipiu Bobonaro (SSM – Bobonaro), katak hahuu iha tinan 2003 to’o Desembru 2018, Munisipiu ne’e registu ona kazu HIV-SIDA hamutuk…

Read More

CNCS-TL Fo Atensaun Ba Estudante ETCI – Gleno Kona Ba Perigu Husi HIV-SIDA

CNCS-TL – Tanba interese ba futuru jerasaun ne’ebe hanesan mos rin ba dezenvovimentu Nasaun doben ida ne’e, liu – liu iha Munisipiu Ermera, Comissão Nacional de Combate ao HIV-SIDA de…

Read More

CNCS-TL Fahe Informasaun HIV-SIDA BA Autoridade no Komunidade Gleno

CNCS-TL – Comissão Nasional Combate ao HIV-SIDA de Timor Leste (CNCS-TL), servisu hamutuk ho Servisu Saúde Munisipiu Ermera, Iha loron 2 fulan Abril 2019 foin lalais ne’e organiza tan seminariu…

Read More

Page 1 of 1

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password