HIV-SIDA Nu’udar Inimigu Foun Iha Ita Nia Rain

CNCS-TL News – Diretór Geral Assuntu Koperativa Ministeriu Solidariedade Sosial no Inkluzaun (MSSI), Rui Exposto Magno hateten problema HIV-SIDA mos nu’udar inimigu foun ida iha Nasaun Timor Leste.

Tamba ne’e, Nia husu entidades hotu inklui mos komunidade Suku Bairo Pite atu ajuda Governu hodi kombate inimigu refere.

Nia dehan asuntu ne’e bainhira abertura seminariu HIV-SIDA, ne’ebe organiza husi Komisaun Nasional Kombate HIV-SIDA iha Aldeia Licarafoma – Suku Bairo Pite Dili, Kuarta, 27 Marsu 2019 orseik.

Nia hatete atu kombate inimigu ida ne’e, ema hotu tenke redus ona hahalok risku sira hanesan relasaun seksual livre, uza daun tatto hamutuk no mos transfusaun ran ne’ebe la seguru.

Rui Expostu hatutan kombate problema ida ne’e, la presiza tenke halo buat barak, maibe presiza deit mak ema nia konsensia.

“Kuidadu mos ho juramentu sira ne’ebe ho hemu ran”, katak Diretór MSSI ne’e

Tamba ne’e Nia parte husu ba juventude no komunidade Alideia Licarafoma atu kuidadu an ho virus HIV, tamba bele estraga saude no futuru ema nian.

Iha fatin hanesan Sekretariu Ezekutivu Komisaun Nasional Kombate HIV-SIDA, Rev. Daniel Maçal hatete problema HIV-SIDA bele redus iha ita nia rain, importante liu mak ema ida-idak bele hahuu halo kombate ba hahalok risku sira ne’ebe fo kontribui ba transmisaun virus HIV ne’e rasik.

Nia esplika transmisaun virus HIV iha relasaun ho ema nia hahalok ka atetudi rasik.

“HIV-SIDA laos problema natureza ne’ebe ita labele kombate, hanesan udan ka mota bo’ot, maibe HIV ne’e problema sosial, moral no saude, fasil atu kombate”, esplika Rev. Daniel Marçal

Sekretariu Ezekutivu ne’e haktuir se HIV problema sosial, moral no saude, ne’e fasil ba ita atu kombate, importante liu mak konsensia ema ida-idak nian.

Nune’e mos Antonio Manuel Soares nu’udar Chefe Aldeia Licarafoma agradese ba Komisaun tamba fo ona oportunidade hodi habelar informasaun HIV-SIDA no informasaun moras hada’et husi relasaun seksual sira seluk ba nia komunidade sira.

Entretantu marka mos prezensa iha seminariu HIV-SIDA ne’e husi reprezentante programa nasional HIV-SIDA Ministeriu Saude, Marta Abenia do Santos hodi koalia kona ba informasaun basiku HIV-SIDA no mos informasaun seluk ne’ebe relevante ho moras hada’et husi relasaun seksual. (Media CNCS-TL)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password