Uza Sala Direitu, Kona Virus HIV

( September 27, 2017, Jeniche da Costa)   

Betano – Sekertariu Ezekutivu Comisaun Nasioanl Combate Hiv-Sida Timor-Leste (CNCS-TL) Daniel Marcal hateten, uza sala direitu kona Virus-Hiv, tanba dala barak ema uza direitu deit, maibe lahatene saida mak direitu.

“Hau hakarak koalia kona-ba direitu no dever, tanba ida nee hanesan bukae ida ba alin sira nunee atu atinji futuru ida-diak nee oinsa. Ema barak koalia kona-ba direitu maibe lahatene saida mak direitu,” hateten Daniel liu husi nia deskursu iha Sosialisasaun HIV iha Salaun Instituto Politekniku Betano Kay Rala Xanana Gusmao (IPB), Sabadu (23/9/2017).

Nia sublina  katak,  iha fatin hotu-hatu ema barak inklui labarik kiik oan sira kona-ba direitu,  balu lahatene direitu nee saida, maibe barak uza sala direitu hodi livre, halo fali buat neebe fo impaktu ba saude no futuru hanesan ransu livre no seksu livre too ikus feto isin rua mane laresponsabilidade feto soe bebe  arbiru.

“Hau nia deritu lori feto ga mane ida ba fatin neebe deit, tanba nee husu ba alin universitariu nuudar lideransa ba futuru nasaun ida nee nian, katuas sira mate hotu imi mak sei hamrik fila fali nee duni tenki kuidadu-an,” katak Daniel.

Tuir Daniel, ema uza sala direitu hanesan feto ka mane lori malu ba tur iha ai-laran rei malu too relasaun seksual ida nee direitu fundamental maibe impaktu ba futuru mak moras Hiv, feto isin rua sedu para eskola soe labarik, balu hanoin barak estres too tara aan. Kazu sira hanesan nee akotese  tanba uza sala direitu ikus fo inpaktu bad ever.

Tuir lolos katak, Daniel, direitu halo relasaun nee so ba deit ema neebe  fen ho laen, maibe labele ho ema seluk nia feen ka laen se lae halo relasaun seksual arbiru mios ladiak.

Iha fatin hanesan Prezidente Akademiku Estudante Instituto Politekniku Betano (IPB) Elvito Castro Alves dehan, estudante hanesan ajente transformasaun liuliu kona-ba virus hiv, atu bele trasforma fali ba maluk sira seluk neebe lamai partisipa. Ema bele matenek maibe kondisaun ladiak iha moras entaun labele asesu ba buat hotu tanba nee tenke akomphna.

“Hau orgulhu tebes ho workshop ida nee tanba bele eleva ami nia konesementu hodi hatene kona-ba virus Hiv, tanba ita haree katak moras refere delema boot ba mundu. Nee duni  momentu ida nee importante ba ami  atu bele hatene hodi hadok-aan husi risku Hiv,”afirma Elvito.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password