Komemorasaun Loron Mundial HIV-SIDA 2017 – GOR Maliana

Loron mundial HIV-SIDA 01 Dezembru, hanesan eventu ida ne’ebe komemora tinan-tinan. Loron ida ne’e dedikadu ba ema hotu iha mundu atu hamutuk kombate HIV-SIDA, hatudu solidariedade no fo apoiu ba ema sira infetadu no hanoin hikas fali ema sira ne’ebe mate tamba SIDA.

Komemorasaun tinan ida ne’e Komisaun Nasional Kombate HIV-SIDA, Ministeriu Saúde no parseiru relevante sira inklui mos ho Autoridade Lokal Munisipiu Bobonaro hodi realiza aktividade espesial ida ne’e iha GOR Munisipiu Bobonaro. 

Iha aktividades barak ne’ebe ke hala’o hodi priense komemorasaun loron mundial SIDA 2017 nian hanesan sa’e bua, kompetisaun dada tali entre eskola no Suku sira iha Postu Maliana Vila, halai karon no hetan animasaun husi Banda Musika Fitun furak no kantore sira hanesan Lola , Mya, Adey, Jiva no Bentura Maya. (Media CNCS-TL)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password